تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.
فراتر از سه بعد

روزی در حال برگشت از دانشگاه خود متوجه حشره ای بر روی اب شدم در حالی که درس دوره دبیرستان را که میگفت حشرات میتوانند روی اب حرکت کنند مرور میکردم ناگهان صدای عجیبی مرا ترساند یک حیوان دیگر سرش را از اب خارج کرد و حشره که من تماشا میکردم را بلعید.چند روزی در فکر این بودم که چطور حشره روی اب متوجه قاتل خود نشد.

برخی از افراد با چشمان لوچ متولد میشوند یعنی چشم های ان ها کج میباشد مثلا انها با یک چشم سیبی که در دستشان است را میبینند و با چشم دیگر ساعت روی دیوار نگاه میکنند اما هردو را در یک نقطه میبینند با عمل جراحی این کجی چشم قابل ترمیم میباشد ولی انها همه چیز را دو بعدی میبینند مثلا وقتی به سرعت سنج ماشین نگاه میکنند فرمان و امپرسنج را در یک سطح میبینند که البته ان هم با تمرین ممکن است رفع شود.اری ممکن است چیزی بیشتر از سه بعد در جهان موجود باشد.دانشمندان برای سالیان دراز به دنبال کشف ابعاد موجود در جهان بوده اند و با هم اختلاف نظر زیادی در این مورد دارند.اگر حشره روی اب میتوانست زیر اب را که بعد دیگری بود را میتوانست ببیند میتوانست خود را از مرگ نجات دهد .اثبات ابعاد دیگر میتواند معماهای زیادی از فیزیک را حل کند.

در جهان ما چهار نیرو وجود دارد که عبارت اند از الکترومغناطیس جادبه هسته ای قوی و ضعیف که سه نیروی هسته ای قوی و ضعیف و الکترومغناطیس تقریبا قدرت همسانی دارند و جاذبه بسیار ضعیف تر از انها میباشد.این موضوع دانشمندان را به این فکر فرو برد که باید بعد دیگری وجود داشته باشد تا ضعیف بودن جاذبه نسبت به بقیه نیرو هارا توجیه کند.به این منظور دانشمندان ازمایشی را طراحی کردند. ابتدا انها دو لوله اب را وارد دو ظرف مختلف کردند اندازه یکی از لوله ها دو برابر دیگری بود بعد از باز کردن اب در هردو ظرف به یک اندازه اب جمع شده بود.برای دومین بار انها در مقابل لوله ها صفحه ای مستطیل مانند قرار داده و طول لوله هارا برابر انتخاب کردند ولی یکی از ظرف هارا در فاصله دو برابر دورتر قرار دادند بعد از باز کردن شیر اب متوجه شدند طرف نزدیکتر دو برابر اب بیشتری جمع کرده.در انجام ازمایش برای بار سوم اب به صورت دوش مانند یعنی از سطح سه بعدی وارد ظرف ها میشد که دراتمام فهمیدند ظرف نزدیک چهار برابر ظرف دور تر اب جمع شده بود.اظ طریق محاسبات ریاضی فهمیدند اگر در بعد چهارم این ازمایش را انجام دهند هشت برابر اب جمع خواهد شد.نتیجه گرفتند جاذبه در بعد چهارم قرار دارد که بعد از وارد شدن به بعد سوم ضعیف تر میشود.در پاسخ به اینکه چگونه ذرات سازنده جاذبه وارد بعد چهارم شدند باید گفت در اغاز بیگ بنگ درات با انرزی زیاد موجود در جهان در بعد چهارم گیر افتادند و اکنون فقط از طریق برخورد با هم میتوانند وارد بعد سوم شوند.دو فوتون که در بعد چهارم حضور دارند با برخورد با یکدیگر اثر خودرا روی جهان ما یا جهان سه بعدی اعمال میکنند.

نظریه ریسمان=حدود چهل سال است این نظریه ارایه شده که میگوید ماده و انرزی از ذراتی به نام ریسمان ساخته شده که ده بعدی میباشند و اندازه ای بسیار بسیار کوچک دارند.اگر اتم به اندازه منظومه شمسی باشد این ذرات به اندازه توپ فوتبال میباشند که دیدن این ذرات بسیار کوچک مستلزم انرزی بسیار زیادی است.شاید دیدن انها مستلزم شتاب دهنده هایی به اندازه منظومه شمسی باشد.در نظریه ای که اخیرا بیان شده گفته میشود این ذرات در داخل قطعاتی به نام دیبرین ها قرار دارند.همانطور که حشرات در تار عنکبوت به دام می افتند ریسمان ها نیز در دی برین ها به دام می افتند با این تفاوت که دی برین بسیار پیچیده تر میباشد. بر اساس این نظریه جهان ما در یک دی برین محاصره شده و اگر جهانی در کنار جهان ما باشد که چهار بعدی است به دلیل جاذبه بسیار قوی این جهان بسیار کوچک بوده و برای ما قابل رویت نیست هم چنین گراویتون ها هنگام حرکت از ان جهان به جهان ما ضعیف تر میشوند.

این ها نظریاتی بودند که دانشمندان در سال های اخیر برای توجیه ابعاد بیشتر به انها دست یافتند گرچه برخی از انها با ابعاد بیشتر مخالف بوده و جهان را تک بعدی و دو بعدی میپندارند.

تبلیغات
ورود به کانال تلگرام